Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LESSEN

LESPLANNING

De planning voor de nieuwste lessenreeksen staat op de website van Sukoon Studio gepubliceerd.

 

GEMISTE LESSEN

Gemiste lessen kunnen niet ingehaald of terugbetaald worden.

 

ANNULERING LESSEN

Lessen kunnen tot 7 dagen voor aanvang van de lessenreeks / workshop geannuleerd worden. Hier wordt een annuleringskost aangerekend van €35. Het resterende bedrag wordt teruggestort.

Binnen de 10 dagen van de lessenreeks / workshop wordt een annulering niet meer aanvaard.

 

DEELNAME AAN DE LESSEN

Sukoon Studio wil kwaliteit en consistentie bieden tijdens de lessen. De lessen zijn persoonlijk en kunnen na de eerste les niet overgedragen worden naar een andere persoon. Indien iemand anders liever de lessenreeks wenst te volgen, kan je dit op voorhand telefonisch of per e-mail meedelen met alle nodige details van de nieuwe deelnemer.

 

ALGEMEEN

MENTALITEIT IN HET ATELIER

Sukoon Studio is een deelatelier. Dit betekent dat leden afhankelijk zijn van elkaar en de gedeelde ruimte. Leden kunnen andere leden helpen en hun gedrag is cruciaal in de community.

Tegelijkertijd moeten leden ook zorg dragen voor hun eigen materiaal en werken.

Leden mogen de tools van het atelier gebruiken maar we raden aan eigen materiaal, schorten en handdoeken mee te brengen of aan te kopen in het atelier.

We moeten samenwerken om het atelier naar behoren te laten draaien. Vergeet niet dat wanneer je lid bent van Sukoon Studio, dit je werkplaats is, dus draag er zorg voor.

 

OPENINGSUREN

Sukoon Studio is open op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. De correcte openingsuren vind je telkens terug op de website.

 

GESLOTEN DAGEN

Sukoon Studio heeft het recht om de openingsuren te wijzigen. Deze wijzigingen zullen telkens in een nieuwsbrief en op de website gecommuniceerd worden.

Er kunnen enkele dagen per jaar zijn waarin het atelier volledig of voor de helft zal gesloten zijn omwille van geplande workshops of evenementen. Wij zullen deze dagen telkens zo snel mogelijk communiceren. Hiervoor zijn er geen refunds van geld of tijd van toepassing.

 

LEEFTIJD

Sukoon Studio is een open atelier waar makers zelfstandig met minimale begeleiding kunnen werken. Ons lidmaatschap is niet toegankelijk onder 18 jaar.

 

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht en Sukoon Studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items. In een gemeenschappelijk atelier is het onoverkomelijk dat er geregeld werk beschadigd raakt.

 

RUWBAK EN GLAZUURBAK

In Sukoon Studio worden er enkel stukken gebakken die in het atelier zelf gemaakt werden. Werken van thuis of van een ander atelier kunnen niet gebakken worden in Sukoon Studio.

 

GLAZUREN

Er kunnen enkel werken geglazuurd worden die ook in Sukoon Studio gemaakt werden. Het lidmaatschap is inclusief het ‘eerlijk gebruik’ van glazuren voorzien in Sukoon Studio. Glazuren van buitenaf kunnen niet gebruikt worden tenzij dit toegestaan werd door de zaakvoerder van Sukoon Studio, Charlotte Abeloos.

Studenten zijn verantwoordelijk voor onverantwoordelijk gedrag bij het aanbrengen van glazuur. Mentors zullen de stukken niet bakken als er geacht wordt dat het glazuur veel te dik werd aangebracht of de bodem van de werken niet goed werd gekuist.

Studenten en leden moeten vooral zorgen dat het glazuur niet uitsmelt op de ovenplaten tijdens het bakken. De glazuren berokkenen schade aan de ovenplaten die niet te herstellen is. Wij zullen de leden en studenten de volledige som voor de te vervangen ovenplaat aanrekenen, dit kan oplopen tot €40 per plaat.

 

OPKUIS

Iedereen is verantwoordelijk opdat het atelier een aangename werkplek blijft. Wanneer je het atelier gebruikt hebt, reken je op minimum 20 minuten om je werkplek en de gemeenschappelijke ruimten op te kuisen. De opkuis van een draaischijf kan langer duren. Kleistof is gevaarlijk en kan een silicose veroorzaken dus kuis telkens nat.

Zorg dat je bij het verlaten van de studio de ruimte proper achterlaat. 

 

AANSPRAKELIJKHEID

Sukoon Studio kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde lessen, lesgevers en / of apparatuur niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook.

Het bedrijf behoudt zich naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de timing, structuur en inhoud van elke les en de identiteit van een lesgever en / of de beschikbaarheid van apparatuur. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die door dergelijke wijzigingen wordt veroorzaakt, behalve voor zover dit verlies wettelijk niet in staat is tot uitsluiting.

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht en het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die een lid op het studio-terrein of buiten de studio lijdt, behalve voor zover dit verlies, schade of letsel wettelijk niet kan worden uitgesloten.

 

PRIVACY

Sukoon Studio bewaart jouw contactgegevens om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws. Leden en cursisten kunnen telefonisch of per mail gecontacteerd worden bij last-minute wijzigingen en voor inhaallessen. Nieuwe info voor de leden van het open atelier wordt ook per mail gestuurd. Sukoon Studio streeft ernaar om persoonsgegevens veilig te houden en deelt deze gegevens niet met derden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN OPEN ATELIER

Wat zijn deze algemene voorwaarden?

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten die Sukoon Studio levert, met name de personen die Lid worden van het Open Atelier.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Leden van de Studio en op alle aanvragen voor lidmaatschap van de Studio.

In de Algemene Voorwaarden gelden volgende definities:

‘Cursus’ betekent elke georganiseerde en begeleide sessie voor leden waarvoor een extra vergoeding in rekening kan worden gebracht;

‘Cursist’ verwijst naar elk Lid dat betaalt voor een cursus;

‘Bedrijf’ betekent Sukoon Studio;

‘Lid’ betekent elke persoon die een aanvraag voor het Lidmaatschap heeft ingevuld en heeft ingediend via het (online) registratieformulier, hetzij via de website of in persoon en wiens Lidmaatschap van de studio die de voordelen en verplichting zoals uiteengezet in deze Voorwaarden met zich meebrengt;

‘Termijn’ betekent de contractueel afgesproken periode waartoe het Lid en Sukoon Studio gebonden zijn

‘Opzegtermijn’ betekent de opzegtermijn die is vastgelegd in de voorwaarden die relevant zijn voor de door het Lid gekozen contract optie. De standaard opzegtermijn (indien geen termijn is vermeld) is 1 kalendermaand die niet eerder afloopt dan het einde van de Termijn;

‘Inschrijvingsformulier’ betekent het online of papieren formulier dat moet worden ingevuld door een persoon die Lid wil worden van de Studio;

‘Gast’ is een derde (bezoeker) die het gebouw betreedt en gebruik maakt van de locatie;

‘Diensten’ betekent alle diensten die door het Bedrijf in de Studio worden verleend aan Leden als onderdeel van hun lidmaatschap;

‘Sessie’ betekent elke periode waarin het Lid heeft geboekt om gebruik te maken van de faciliteiten die door de Studio worden aangeboden;

‘Studio’ betekent het atelier van Sukoon Studio gelegen in de Oudeleeuwenrui 34a, 2000 Antwerpen.

 

‘Voorwaarden’ betekent deze voorwaarden.

‘Week’ betekent de periode die loop van 00.01 uur op een maandagochtend tot 23/59 uur op de volgende zondagavond.

Het Bedrijf kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzingen in deze Algemene Voorwaarden door u een e-mail te sturen en/of door een bericht te plaatsen in de Studio. Door gebruikt te blijven maken van de Diensten nadat de wijzigingen in deze Voorwaarden zijn aangebracht en aan u zijn meegedeeld, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzingen.

U kunt de meest recente versie van onze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bekijken door te klikken op de Algemene Voorwaarden link onderaan de Website. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de huidige Algemene Voorwaarden. U wordt geadviseerd om de bovenstaande link regelmatig te controleren.

 

1. Lidmaatschap

1.1.  Een persoon wordt pas Lid van de Studio als hij het Inschrijvingsformulier heeft ingevuld én wanneer zijn aanvraag voor het Lidmaatschap schriftelijk door het Bedrijf is geaccepteerd. Op dat moment wordt het Lid geacht onherroepelijk akkoord te gaan met deze Voorwaarden.

1.2.  Indien een Lid een Gast naar de Studio brengt voor een Sessie of Workshop moet die Gast voor aanvang van de betreffende Sessie of Workshop kennis hebben genomen van deze Voorwaarden.

1.3.  Betalingen voor Lidmaatschappen en workshops worden niet gerestitueerd, tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden.

1.4.  Een Lid dat Open Atelier tijd koopt door middel van een abonnement heeft het recht om de Studio tot 15 uur per week te gebruiken. Wekelijkse uren kunnen niet worden overgedragen. Het totaal aan uren kan eenzijdig worden gewijzigd door Sukoon Studio.

1.5.  In het geval dat een Lid gedurende een bepaalde week gebruik wenst te maken van extra Open Atelier-uren, dient hij dit vooraf met de directie van de Studio overeen te komen en deze extra Open Studio-uren in blokken van 5 uur aan te schaffen. Elk uur wordt in rekening gebracht tegen 33.5% van het standaard contracttarief dat van toepassing is op het betreffende Lid.

1.6.  Het ter beschikking stellen van extra Open Atelier tijd conform 1.5 is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Studio ruimte alsook de toegankelijkheid van de directie van de Studio. Geen enkel lid mag meer dan 15 uur in een periode van zes maanden gebruik maken van extra Open Atelier.

1.7.  Na een initiële verbintenis van 1 maand kan een Open Atelier Lid, mits goedkeuring van het Bedrijf, zijn lidmaatschap opschorten voor een periode van twee maanden (maar niet korter) in een periode van 12 maanden. Een administratiekost van €20 per maand is verschuldigd in de vorm van een gereduceerde maandelijkse vergoeding of zoals anders aangegeven door het Bedrijf voor de periode van opschorting.

1.8.  Het lidmaatschapsgeld moet worden betaald in overeenstemming met deze Voorwaarden, ongeacht of het Lid al dan niet gebruik maakt van de faciliteiten van de Studio.

1.9.  De lidmaatschapskosten kunnen eenzijdig worden verhoogd door Sukoon Studio. Leden worden ten minste 10 werkdagen van tevoren op de hoogte gesteld van een eventuele verhoging van de lidmaatschapskosten.

1.10.  Een Lid mag geen enkele Cursus of Sessie in de Studio bijwonen zonder eerst te reserveren en te betalen voor de betreffende Cursus of Sessie.

1.11.  Om een Cursus of Sessie te reserveren, dient de betaling te zijn ontvangen uiterlijk 14 dagen voor de geplande startdatum of (indien eerder geboekt, op het moment van boeking). Annuleringen moeten worden gedaan in overeenstemming met de onderstaande annuleringsvoorwaarden.

1.12.  Betalingen voor Sessies en cadeaubonnen in welke vorm dan ook worden niet gerestitueerd, tenzij anders vermeld in de Algemene Voorwaarden. Indien een pakket wordt gekocht en slechts een deel wordt gebruikt, is er geen restitutie mogelijk voor de resterende Sessies.

1.13.  De prijzen van het Open Atelier en Cursussen zijn beschikbaar op de Website of rechtstreeks bij de Studio en worden van tijd tot tijd door het Bedrijf vastgesteld.

 

2. Betalingsvoorwaarden

2.1.  Behoudens enig recht van het Bedrijf om het Lidmaatschap op te zeggen of op te schorten, zal het Lidmaatschap voor onbepaalde duur blijven bestaan, tenzij en totdat een Lid zijn Lidmaatschap opzegt door middel van een schriftelijk verzoek aan het Bedrijf met een duidelijke kennisgeving van de gewenste opzeggingsdatum. Een datum dat niet eerder mag zijn dan het einde van de contractueel vastgelegde Termijn. Er worden geen terugbetalingen gedaan aan een Lid met betrekking tot reeds betaalde Lidgelden.

2.2.  Indien een Lid zijn lidmaatschap kosten voor de Termijn niet betaalt (of zijn Lidmaatschap tijdens de Termijn opzegt) blijft het Lid het verschil tussen het lopende maandtarief op de datum van opzegging en de door hem betaald prijs in het kader van zijn abonnement verschuldigd.

2.3.  Elke Lid dat een door het Bedrijf, voorgestelde wijziging van de Lidmaatschapskosten niet wenst te aanvaarden, kan zijn Lidmaatschap opzeggen door het Bedrijf hiervan op de hoogte te stellen in overeenkomst met voorwaarde 8. Het Lid dat kennisgeving doet, moet zijn Lidmaatschapskosten blijven betalen tegen het tarief dat van toepassing is onmiddellijk voorafgaand aan een voorgestelde verhoging tot het einde van een dergelijke kennisgevingstermijn (of in het geval van een Lid wiens Termijn niet is geëindigd tot het einde van een dergelijke periode).

2.4.  Het Lidmaatschap is na aanvang van het contract niet overdraagbaar en kan niet worden gedeeld.

2.5.  De Open Atelier leden hebben een vaste ovenbak hoeveelheid van 40 liter per maand die is inbegrepen in hun maandelijkse bijdrage, evenals de toegang tot de studioglazuren. Deelnemers aan de Cursussen betalen een materiaalvergoeding op basis van het gebakken gewicht. De huidige tarieven en vergoedingen staan vermeld op de website.

 

3. Studio openingsuren

3.1.  Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de openingsuren te wijzigingen. De openingsuren zullen op de website worden vermeld.

3.2.  De studio is 1 maand per jaar gesloten tijdens de zomerperiode. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Studio voor bijkomende periodes te sluiten.

 

4. Boekingen en annuleringen van Sessies en Cursussen

4.1.  Een Lid kan een Sessie of Cursus alleen voor zichzelf boeken of verplaatsen via de boekingssoftware op de Website.

4.2.  De kost van een Sessie of Cursus (voor zover van toepassing) zal worden aangerekend aan het Lid wanneer de annulering of verplaatsing van een Sessie of Cursus niet online werd gedaan of wanneer een medewerker van de Studio deze niet persoonlijk aan de Studio heeft doorgegeven. De annulering of verplaatsing dient ten minste 7 dagen voor het geboekte tijdstip gedaan worden.

4.3.  Sessies en Cursussen worden geboekt op basis van “first come, first serve”. Een Lid kan gebruik maken van de wachtlijst faciliteit op de website in het geval dat zijn eerste keuze voor een Les of Cursus niet beschikbaar is.

4.4.  Het Bedrijf is niet verantwoordelijke voor het niet beschikbaar zijn van een bepaalde Cursus, instructeur en/of materiaal om welke reden dan ook. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het tijdstip, de structuur en de inhoud van de Cursus, de identiteit van de instructeur en/of de beschikbaarheid van apparatuur, en/of de beschikbaarheid van de aard van de aanvullende faciliteiten die aan de Leden worden aangeboden. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dergelijke wijzigingen, behalve voor zover de schade op grond van de wet niet kan worden uitgesloten.

 

5. Gezondheid en veiligheid

5.1.  De leden gebruiken de Studio op eigen risico en zijn zich bewust van de inherente gevaren van een studio-omgeving, zoals meer het gebruik van scherpe gereedschappen en scherpe randen, blootstelling aan giftige materialen, de gevaren van het gebruik van materialen en apparatuur bij hoge temperaturen en de risico’s die gepaard gaan met het inademen van kleistof.

5.2.  Elk Studio Lid is verplicht de gezondheids- en veiligheidsinformatie in het handboek te lezen en op te volgen en een gezondheids- en veiligheidsinstructie te ondergaan voordat hij/zij begint met zijn/haar lidmaatschap. Elk Lid erkent uitdrukkelijk akkoord te gaan met de inhoud van de informatie.

5.3.  Elke Lid moet zich ten alle tijden houden aan al de gezondheids- en veiligheidsinstructies die door het personeel van het Bedrijf worden gegeven.

5.4.  Elk Lid is verplicht om alle oppervlaktes schoon te houden van klei en glazuur en om alle gebieden, inclusief de vloer rond zijn werkplek, grondig te reinigen voordat hij zijn Sessie afrondt. Dit is om de risico’s voor de leden als gevolg van het inademen van klei en glazuurstof tot een minimum te beperken.

5.5.  In het belang van de veiligheid en hygiëne is het niet toegestaan om serviesgoed, glas of voedsel in de studio te gebruiken. Huisdieren zijn niet toegestaan in de gebouwen of op het terrein van de Studio.

5.6.  De leden moeten de hoofdingang van de Studio gebruiken bij het betreden of verlaten van de Studio. Brand uitgangen die duidelijk gemarkeerd zijn, zijn door in het belang van de veiligheid en de leden mogen deze uitgangen niet verstoren om welke reden dan ook. In geval van brand worden de leden verzocht zich naar de dichtstbijzijnde beschikbare uitgang te begeven.

5.7.  Roken is verboden in de Studio.

 

6. Gebruik van faciliteiten

6.1.  Een lid heeft het recht gebruik te maken van de faciliteiten van de Studio tijdens de openingsuren en met inachtneming van deze Voorwaarden, met dien verstande dat het Bedrijf ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving zijn faciliteiten geheel of gedeeltelijk kan intrekken voor een periode of periodes in verband met schoonmaak-, reparatie-, wijzigings- of onderhoudswerkzaamheden om of enige andere reden.

6.2.  Kinderen onder de 16 jaar mogen de Studio alleen gebruiken en de lessen bijwonen als ze worden begeleid door een volwassene (die Lid moet zijn). Leden onder de 18 jaar moeten schriftelijke toestemming hebben van een ouder of voogd.

6.3.  Open Atelier lidmaatschap omvat “eerlijk gebruik” van de glazuren die door de Studio worden aangeleverd voor gebruik op stukken die alleen in de Studio zijn gemaakt. Externe glazuren of zelfgemaakte glazuren mogen niet worden gebruikt in de Studio, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming. Om toestemming te krijgen moet het glazuur in samenwerking met de technische directeur van het bedrijf proef gestookt worden om er zeker van te zijn dat er geen schade aan de ovens of het ovenmateriaal of werk van andere leden wordt toegebracht.

6.4.  Het Open Atelier lidmaatschap omvat 40 liter (40 cm2) oven capaciteit per maand in de gemeenschappelijke stookruimte, geladen door de studio manager op de vooraf ingestelde temperaturen van de Studio. Alleen stukken die in de Studio zijn gemaakt mogen onder deze vergoeding worden gestookt. Deze toeslag kan niet worden overgedragen naar de volgende maand. Eventuele extra creaties kunnen worden afgebakken aan een kost van 4€/kg, deze prijs geldt enkel en alleen voor leden van het Open Atelier. Deze prijs is onder voorbehoud van wijzingen om de werkelijke kosten van het stoken weer te geven.

6.5.  Alle geglazuurde stukken moeten worden gebakken op een speciaal daarvoor bestemde ovenplaat die beschermd is met batt wash. Dit is om schade te voorkomen aan de ovenplaten omwille van afdruipende glazuren. De leden zijn aansprakelijk voor eventuele schade aan de ovens of ovenplaten die wordt veroorzaakt door onverantwoordelijk aangebrachte glazuren. Studio managers zullen geen voorwerpen afbakken waarvan het glazuur te dik is aangebracht of waarvan de bodem niet glazuurvrij werd gemaakt.

 

7. Schoonmaken

7.1.  Al de leden zijn verplicht om de Studio aan het einde van elke Sessie schoon te maken (zowel werkruimte als vloer). Indien de ruimte niet naar behoren werd opgeruimd en opgekuist, kan Sukoon Studio hiervoor extra kosten aanrekenen van 30% van zijn lidmaatschapsgeld om de reinigingstijd van het personeel te dekken.

7.2.  Elk Lid is verplicht om bij het schoonmaken het emmer systeem van de Studio te hanteren. Dit voor het schoonmaken van al het apparatuur van klei en glazuur, alsook het wassen van de handen.

7.3.  De Studio spoelbak mag niet gebruikt worden voor het reinigen van klei, glazuur of andere materialen van apparatuur of handen. Deze dienen uitsluitend te worden gebruikt voor het opvangen van water ten behoeve van hygiëne. Klei, glazuur en gips mogen niet worden weggegooid in de spoelbakken of afvoerputten, noch in het atelier noch op het domein buiten. Alle leden dienen gebruik te maken van de aanwezige spoel emmers.

7.4.  De spoelbak in de keuken mag op geen enkel moment gebruikt worden voor het schoonmaken van materialen of apparatuur van klei en glazuur.

 

8. Beëindiging van het lidmaatschap

8.1.  Een Lid kan het Lidmaatschap opzeggen binnen 14 dagen na aanvaarding van zijn Lidmaatschap door het Bedrijf, op voorwaarde dat hij geen gebruik heeft gemaakt van de Studio en/of een Sessie of Cursus heeft bijgewoond tijdens een dergelijke periode. Om een Lidmaatschap te kunnen opzeggen onder deze voorwaarde, dient het Lid de Studio schriftelijk op de hoogte te stellen van de opzegging, hetzij per e-mail, hetzij per brief die aan een Studio-medewerker wordt overhandigd.

8.2.  Een Lid dat Open Atelier tijd koopt door middel van een reguliere betaling gaat ermee akkoord dat hij zijn Lidmaatschap niet kan opzeggen voor het verstrijken van de minimum Termijn van 2 maanden vanaf de datum van zijn eerste betaling voor een contract van 2 maanden, 6 maanden voor een contract van 6 maanden en 12 maanden voor een jaarcontract.

8.3.  Een Lid kan zijn Lidmaatschap beëindigen door een schriftelijke opzegging aan de Studio van ten minste de opzegtermijn van 30 dagen die voor het einde van de Termijn van het Lidmaatschap verstrijkt.

8.4.  Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een Lid uit de Studio te zetten (en zijn Lidmaatschap van de studio te beëindigen), zijn Lidmaatschap voor een bepaalde periode op te schorten of te weigeren het Lidmaatschap van een Lid te verlengen; wiens gedrag schadelijk is of naar het redelijke oordeel van het Bedrijf schadelijk kan zijn voor het karakter van de Studio; of die inbreuk maakt op één van deze Voorwaarden (die van tijd tot tijd kunnen wijzigen); of waar het in het belang van de andere Leden van de Studio zou zijn. Een Lid dat wordt geroyeerd wegens overtreding van deze Voorwaarden zal onmiddellijk ophouden Lid te zijn van de Studio en zal geen recht hebben op enige terugbetaling voor de periodes waarvan hij reeds betaald heeft. Een Lid waarvan het Lidmaatschap is geschorst, heeft geen recht op enige terugbetaling voor die periode. In afwijking van het voorgaande kan de Studio het Lidmaatschap van een Lid beëindigen indien dit Lid een aan de Studio verschuldigd bedrag niet binnen 14 dagen na de datum waarop dit bedrag verschuldigd is, heeft betaald. In geval van beëindiging wegens wanbetaling wordt het saldo van de verschuldigde vergoedingen voor de resterende looptijd van het Lidmaatschap onmiddellijk opeisbaar. Beëindiging van deze voorwaarden laat onverlet de rechten en verplichtingen van de Studio en het Lid die voor de datum van beëindiging zijn ontstaan en verschuldigd zijn.

 

9. Beperking van de aansprakelijkheid

9.1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zijn oorzaak vindt in de activiteiten van één van de leden of in de manier waarop een lid zijn activiteiten uitoefent, zonder exhaustief te zijn: door een gebruik dat in strijd is met de goede zeden of met geldende regelgeving, enige criminele of bedrieglijke acties, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, etc.

9.2.  Het Lid is verantwoordelijk voor zijn eigendom of de goederen die derden aan het Lid hebben toevertrouwd. Dienvolgens is Het Bedrijf niet verantwoordelijk voor enige beschadiging aan goederen of door goederen, het verlies of de diefstal van goederen van het Lid. Enige inspanningen die het Bedrijf levert om het gebouw te beveiligen of voorzieningen die het Bedrijf aanbiedt om goederen in op te bergen, maken niet dat het Bedrijf enige aansprakelijkheid draagt in dit verband.

9.3.  Het Lid is verantwoordelijk voor zijn Gasten, derden (bezoekers) die het gebouw betreden en gebruik maken van de locatie. Het Lid verbindt zich ertoe iedere persoon aan te melden en correct te identificeren. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade die zijn oorzaak vindt in enige inbreuk op deze bepaling.

9.4.  Indien er zich een onderbreking van de functies, infrastructuur, machines, nutsvoorzieningen, internet connectie voordoet, kan het Lid geen vergoeding voor enige directe of indirecte schade eisen van het Bedrijf.

9.5.  Het Lid begrijpt en aanvaardt uitdrukkelijk dat het Bedrijf gebruik maakt van derden, onderaannemers of preferred partners, voor het verzorgen van diensten aan de Leden (bijvoorbeeld, zonder exhaustief te zijn, schoonmaakdiensten, onderhoudsdiensten, etc.). Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige gebrekkige dienstverlening door onderaannemers of preferred partners.

9.6.  Alle werkzaamheden of diensten die door bemiddeling van Het Bedrijf of door haar aangestelden ten behoeve van het Lid worden verricht, vallen buiten de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van het Bedrijf. Van het Bedrijf kan geen schadevergoeding worden geëist wegens het tijdelijk uitvallen van deze diensten en/of werkzaamheden.

9.7.  Het Bedrijf zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn jegens een Lid, ongeacht of dit contractueel, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voor enige winstderving, of enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met zijn Lidmaatschap en/of zijn deze Algemene voorwaarden; en de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf jegens het Lid met betrekking tot alle andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met zijn Lidmaatschap en/of deze Voorwaarden en, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, anderszins, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de vergoedingen die door het Lid zijn betaald tijdens de Eerste Termijn of Verlengingstermijn (zoals van toepassing) waarin de schade is ontstaan.

9.8.  Het Bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vertraging in of het niet uitvoeren van Sessies of Cursussen (d.w.z. de uitvoering van deze Overeenkomst), als een dergelijke vertraging of mislukking te wijten is aan een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt, zoals, maar niet beperkt tot, stakingen, arbeidsschaarste, branden, overstromingen, epidemieën, natuurkrachten, oorlogshandelingen, stormen, aardbevingen, explosies, ongelukken, materiaal-, brandstof-, vervoer schaarste, en vertragingen of wanbetalingen veroorzaakt door openbare luchtvaartmaatschappijen die redelijkerwijs niet kunnen worden voorspeld of voorzien, embargo’s, overheidsvoorschriften of order, gevaren voor de scheepvaart, daden van openbare vijanden, maffia’s of oproerkraaiers en daden van overmacht. Indien een dergelijke gebeurtenis, die redelijkerwijs niet onder onze controle valt, zich voordoet, zijn alle Sessies en Workshops strikt niet terug betaalbaar en niet inwisselbaar, niettegenstaande onze standaard voorwaarden en ons terugbetalingsbeleid.

9.9.  Persoonlijke eigendommen worden op eigen risico naar de Studio gebracht en het Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade aan dergelijke zaken.

9.10.  Het Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die een Lid op het terrein van de Studio of buiten de Studio lijdt, behalve voor zover deze schade of dit letsel op grond van de wet niet kan worden uitgesloten.

9.11.  Ieder Lid verzekert zichzelf voor persoonlijke ongevallen. Voor ongevallen niet gedekt door de Polis of hogere bedragen dan deze voorzien in de dekking, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Studio zelf daarvoor niet kan worden aangesproken, behoudens haar opzet, grove schuld of die van haar aangestelde of lasthebbers.

9.12.  Noch de Studio, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de dood, persoonlijk letsel of ziekte van leden, hun kinderen en Gasten optredend op het terrein van de Studio.

9.13.  Deze Voorwaarde blijft ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht.

 

10. Privacy

10.1. Gegevensverwerking van Sukoon Studio gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor volgende doeleinden: voor het beheren van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om u te informeren over nieuwe producten en diensten en voor promotiecampagnes. Deze persoonsgegevens kunnen door de Studio tevens worden gebruikt voor directe marketing doeleinden, en kunnen voor deze doeleinden aan derden worden medegedeeld. U beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw betreffende persoonsgegevens te verzetten voor doeleinde van direct marketing. Indien het lid niet wenst dat zijn gegevens in deze zin worden gebruikt, kan hij dat laten weten op volgende adres: hello@sukoon.studio.

 

11. Algemeen

11.1.  Ieder Lid verklaart en garandeert aan het Bedrijf dat alle door hem verstrekte informatie volledig en juist is op de datum waarop deze aan het Bedrijf wordt verstrekt. Elke Lid is verplicht om het Bedrijf op de hoogte te stellen van elke wijziging van het thuisadres of e-mailadres. Bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving wordt aangenomen dat alle mededelingen door het Lid zijn ontvangen binnen vijf dagen na verzending naar het laatste adres dat aan het Bedrijf werd meegedeeld.

11.2.  Het Bedrijf behoudt is het recht voor om de toegang tot de Studio te weigeren.

11.3.  Het Bedrijf kan het voordeel van deze Algemene Voorwaarden en het Lidmaatschap aan derde overdragen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving van het Lid.

11.4.  Een persoon die geen Lid is, heeft geen rechten om enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of deze af te dwingen.

11.5.  Het Bedrijf kan met het Lid communiceren via Elektronische post (“e-mail”). Door het verstrekken van een e-mailadres aan het Bedrijf stemt het Lid in met het ontvangen van e-mailberichten van het Bedrijf, met inbegrip van kennisgevingen overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Het Lid aanvaardt ook het risico dat e-mail geen veilig en vertrouwelijk communicatiemiddel is. Het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die wordt geleden als gevolg van het communiceren met een Lid via e-mail.

11.6.  De Leden dienen zich te allen tijde te houden aan de richtlijnen van de Studio die hen van tijd tot tijd kunnen worden meegedeeld en worden verzocht zich te houden aan alle redelijke aanwijzingen die de directie van de Studio kan geven om de goede werking van de Studio te waarborgen voor het gemak van alle Leden.

11.7.  Alle marketing-, educatief of materiaal van deze aard dat door het Bedrijf wordt geproduceerd in verband met de Studio en dat aan de Leden ter beschikking wordt gesteld in de Studio, blijft ten alle tijden eigendom van het Bedrijf en is onderworpen aan het auteursrecht van het Bedrijf.

11.8.  Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

 

De Algemene Voorwaarden kunnen elk moment wijzigen. Leden en cursisten worden hiervan per e-mail of in het atelier zelf verwittigd. Door verder onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met de wijziging van deze algemene voorwaarden. Lees de algemene voorwaarden grondig door en zorg dat je ze begrijpt. Indien je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dan kan je geen lid worden bij Sukoon Studio.

 

Antwerpen, 1 september 2020